Estudi previ, constructiu i patològic, per la rehabilitació de l'antiga caserna de la guàrdia civil a Camarasa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-07
Authors
Pedrol Molina, Marina
Other authors
Pérez Luque, GabrielPérez Luque, Gabriel - ORCID ID
Llobera Serentill, Ramón
Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Al llarg del treball s’ha dut a terme un estudi previ, conformat per un estudi constructiu i patològic, per tal de saber en major o menor mesura l’estat de l’edifici, i poder actuar en les patologies més greus de l’Antiga Caserna de la Guàrdia Civil, un conjunt que actualment pertany a l’Ajuntament. Es situa al poble de Camarasa, situat a la comarca de la Noguera. La Caserna de la Guàrdia Civil es troba a baix al municipi, al costat de la carretera principal. L’estructura que s’ha utilitzat per portar a terme aquest projecte consta de diferents fases. Inicialment s’ha realitzat una investigació per conèixer amb profunditat la història de la caserna i sobretot de l’empresa que va executar les obres, analitzant l’origen i l’evolució històrica, a més de la tipologia constructiva. Per això, s’ha estudiat l’arquitectura que es realitzava en aquella època i la construcció que feia l’empresa. Aquesta part del treball ha permès adquirir uns coneixements mes amplis sobre diferents tipus de sistemes constructius i sobre el tipus d’arquitectura que s’utilitzava antigament. A continuació s’ha realitzat la diagnosis, començant per l’aixecament arquitectònic, amb el fi de determinar les solucions constructives presents i l’estat de conservació de les mateixes. S’han analitzat les lesions trobades a l’edifici, les causes i les possibles conseqüències. Tot això amb l’objectiu de saber com enfocar les diferents propostes d’intervenció per adequar la “caixa” de l’edifici i que es mantingui per a un posterior canvi d’ús. A l’hora de realitzar la proposta d’intervenció, s’ha tingut en compte els valors històrics i constructius de l’edifici. S’ha prestat especial atenció i importància als materials escollits, buscant tècniques d’intervenció el més invasives possible a l’estructura original de l’edifici, també s’ha intentat buscar solucions constructives de baix impacte ambiental, a més de la reutilització d’alguns materials d’obra. Un cop estudiat l’estat actual amb la memòria de càlcul, s’ha determinat que existeix una necessitat de substituir els elements estructurals, així com reforçar o protegir, amb la finalitat de garantir el conjunt i allargar la vida útil, tot i així, aquestes conclusions s’executaran quan es defineixi un projecte de canvi d’ús o simplement amb la necessitat d’una llicencia d’activitat, ja que serà necessari complir amb la normativa vigent. L’objectiu final ha sigut tractar de retornar a la Caserna de la Guàrdia Civil les prestacions perdudes al llarg del temps, de manera que s’actuï en l’envolvent i en les lesions més greus, per a que així un cop l’Ajuntament de Camarasa assoleixi la rehabilitació de l’edifici o el seu canvi d’ús, aquest mostri les mínimes lesions en quan a patologies, i només es tingui que aplicar la normativa actual en l’estructura horitzontal i la redistribució interior.
Citation
DOI
Journal or Serie