Projecte d'obra i activitat per a un ús provisional d'un magatzem agrícola com a bodega i sala d'envasat d'oli d'oliva

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-06
Authors
Pagano Farran, Gerard
Other authors
Rodríguez, Xavier F.
Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
En el present projecte citat com a Treball Final de Grau d’Arquitectura Tècnica dins de la Universitat de Lleida, s’ha desenvolupat un Projecte d’Obra i Activitat, adequant els apartats pertinents de la part d’enginyeria a una part més acadèmica. També s’ha desenvolupat la documentació necessària per a un correcte aixecament i execució: memòria descriptiva, memòria constructiva, pressupostos, plec de condicions tècniques generals, pla de control de qualitat, reportatge fotogràfic i plànols. Es parteix d’una edificació on l’ús actual es exclusivament el de magatzem agrícola. Aquesta edificació està situada dins d’una finca rural privada i que dona servei als treballs propis de collita d’olives. El titular de la finca l’explota per a l’elaboració d’oli d’oliva, i el procés posterior se n’encarrega la Cooperativa d’Alcover, ja que un cop es produeix la collita aquesta es traslladada directament a la Cooperativa per a la seva posterior elaboració, emmagatzematge i distribució. Aquest projecte té com a objectiu exclusiu el canvi d’ús provisional de l’edificació, sense alterar els elements estructurals però amb l’execució d’una reforma interior per tal d’acollir una bodega i sala d'envasat d'oli d'oliva. Per tant, el projecte es centra en el canvi d’ús del magatzem agrícola a una bodega i sala d’envasat com s’ha esmentat anteriorment. El pressupost total de l’obra és d’uns trenta-sis mil dotze euros amb trenta-nou cèntims 36.012,39€. El pressupost total de desmuntatge de l’obra i els elements d’emmagatzematge és de mil tres-cents vuitanta euros 1.380,00€. Aquests imports totals estan calculats d’acord al Banc de Preus de referència del ITEC i d’acord a la situació actual del mercat.
Citation
DOI
Journal or Serie