Grau en Enginyeria Forestal

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria Forestal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Item
  Open Access
  Efectes del canvi global sobre la diversitat funcional vegetal en una fageda dels pirineus orientals (Vall de Gresolet)
  (2022) Varela Pérez, Kilian
  A l’any 1984 es va portar a terme un estudi mitjançant una sèrie de mostrejos on es va observar que la composició d’espècies a la fageda de la Vall de Gresolet, situada als Pirineus Orientals, era molt diversa. Trenta anys després d’aquest primer estudi, a l’any 2015, es va fer un nou mostreig, aproximadament als mateixos punts de mostreig que s'havien registrat anteriorment. Els resultats van mostrar canvis en la composició de les espècies vegetals durant aquest període degut a l’aturada de l’activitat fustanera que s’hi produïa a la zona a més de l’escalfament propiciat pel canvi climàtic. En aquest treball ens proposem investigar els canvis durant aquest període en la diversitat funcional, tant de tipus funcionals com de d’atributs funcionals. Utilitzant el conjunt de dades d'espècies d'ambdós períodes a més de bases de dades d'informació escrita i de bases de dades d’atributs funcionals com TRY o LEDA, s'aplicaren mètodes multivariants per determinar el paper relatiu dels factors canviants, tant climàtics com de gestió, en les respostes de la flora d'aquesta antiga fageda molt diversa.
 • Item
  Open Access
  Metodologia per la valoració dels danys ocasionats per la fauna cinegètica en zones agrícoles i forestals ubicades al Solsonès
  (2022-07) Garcia Rodríguez, Josep
  Cada any estan incrementant els danys en zones forestals i agrícoles, ocasionats per l'increment poblacional de la fauna cinegètica. En aquest treball s'ha estudiat el dany en les dues zones. La metodologia de mostreig ha estat diferent en cada zona. En la zona agrícola s'ha utilitzat un dron per mesurar els danys reals en l'època de sembrar i just abans de segar. En canvi, per la zona forestal, s'ha dissenyat una fitxa per poder estimar el consum de vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria. També s'ha quantificat el dany en l'escorça d'espècies arbustives i arbòries. Aquests mostrejos s'han realitzat en dues èpoques diferents, durant l'estiu-tardor del 2021 i a la primavera del 2022. S'ha observat que a la primavera hi ha un major consum herbaci i durant la tardor predomina el consum de brots arbustius. El dany a l'escorça d'arbustos és provocat principalment pel cabirol (Capreolus capreolus) i es concentra en els mesos estivals. En les espècies arbòries, els principals causants del dany ha estat el porc senglar (Sus scrofa) i el cérvol (Cervus elaphus). Finalment, a partir dels grups de defecacions d'aquests individus, s'ha pogut estudiar la distribució de la fauna cinegètica en les dues èpoques de mostreig.
 • Item
  Embargo
  Diferències poblacionals d’Heterobasidion annosum (s.l.) en funció de la gestió forestal
  (2022) Ceausu, Alexandra
  La gestió forestal afavoreix la proliferació del fong patogen Heterobasidion annosum (s.l.), que infecta boscos sans mitjançant la germinació d’espores sobre la superfície de soques creades en les tallades. Des de la soca, l’H. annosum infecta als arbres del voltant mitjançant contactes entre arrels, permetent que un mateix individu d’Heterobasidion colonitzi diversos arbres. El nombre d’individus d’Heterobasidion en un bosc pot indicar el nombre d’infeccions que hi ha hagut i quines pràctiques forestals estan associades a major risc d’infecció. En el context Pirinenc, sabem que Heterobasidion està present en avetoses, però es desconeix si ha estat afavorit per la gestió forestal. Aquest estudi compara el nombre i la mida dels individus d’Heterobasidion en centres de mortalitat situats en un bosc amb intervenció silvícola en els darrers 50 anys i en un bosc sense intervenció. S’han realitzat 198 encreuaments entre 67 aïllaments. En els centres de mortalitat del bosc intervingut s’han trobat, de mitjana, 6,49 individus, ocupant cadascun un 15% de la superfície del centre de mortalitat. En el bosc no intervingut s’han trobat 2,91 individus ocupant un 33% de la superfície. Els resultats indiquen que la gestió forestal podria estar afavorint l’aparició de nous individus i facilitant l’atac a més arbres.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de la gestió d'incendis forestals en el marc del mecanisme europeu de protecció civil: Estudi tècnic
  (2020-09) Galán Santano, Moisès
  Climate change is increasing the complexity of forest fires management around the world; Chile 2017, Portugal 2017, Greece 2018 and also the United States 2020 are clear examples. Europe is no exception; the studies incorporated in this project have a negative impact, inset of, on the 5 bioclimatic areas identified in the European Union (EU). Increases in average temperature, intense heat waves, long episodes of low relative humidity, and an increase in adverse phenomena will mean a change to worse conditions. The first concern of this potential situation is related to security, the European Union with 440 million people has 174 million hectares of forest. Serious episodes of Great Forest Fires (GIF) experienced in the Mediterranean region have impacted over areas where anthropization is intense, and only with the example of the Pedrógrão Grande's fire with 62 deaths (Portugal, 2017) is reflected the potential of forest fires. In 2001, the European Commission created the European Union Civil Protection Mechanism (UCPM) to improve the EU's response to natural and man-made disasters such as forest fires, floods, marine pollution, earthquakes, hurricanes and industrial accidents, inside and outside the European Union. This instrument is governed by decision no. 1313/2013/EU of the European Parliament and the Council. The objectives in this Final Degree Project (TFG) include a study aimed at analyzing the forest fire extinguishing systems of different EU countries. Eight countries with expert knowledge in the field have participated, and this work exposes the detected shortcomings of a global system in episodes of high complexity. The data from the last episode of Australia (2019-2020) are a good mirror to understand the magnitude of an emergency that in the right conditions can cross borders easily. Exactly, the study carried outputs clearly aspects of important improvement that need to be addressed; the LACES protocol, combined operations or the use of technical fire, must be priority challenges. But this TFG goes further, in addition to identifying problems; it seeks to provide solutions in a UCPM-led framework. Other global emergencies such as earthquakes allowed reference experts to create a discipline that homogenized and normalized knowledge. Based on the expertise, the International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) were created (also exposed in this work). This benchmark is for the world of forest fires at the European level a mirror while working on the line of forest operational capabilities within the framework of the UCPM. This project is based on proposing 5 improvement actions so that the UCPM can make a qualitative leap. An economic assessment of these measures in accordance with the established plan is also included. The total budget of this proposal, 15 million euros, at European level shouldn't mean any difficulty, at the same time implying the commitment at the level of member states to create training structures to implement it. Countries will be impregnated with knowledge from the experiences shared and led always from the UCPM. This project is aimed to add, contribute and promote improvements so that the UCPM may lead knowledge transfer. It is hoped that this instrument can help better prepare the EU for a gradual increase in the risk of forest fires, their intensity and the high complexity they will entail over the coming years.