Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l'Escola Politècnica Superior [Més informació]. A partir del curs 2016-2017 la denominació oficial és Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, com a continuació dels estudis de Grau en Arquitectura Tècnica.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 38
 • Item
  Open Access
  Rehabilitació i estudi patològic d'un edifici unifamiliar entre mitgeres
  (2023-09) Farré Alba, Jennifer
  Ens trobem amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres (PB + 3), en el municipi de Torrefarrera, Lleida. Les entitats de l'ajuntament ens encarreguen executar un projecte per rehabilitar l'edifici i realitzar un canvi d'ús i convertir l'habitatge en una escola de música. Pel mal estat de l'habitatge, a causa de la desocupació prolongada, es porta a cap un estudi patològic i es troben les solucions més adients per intervenir les patologies. Per dur a terme l'escola de música es fa una proposta que continua amb les normatives vigents que regulen les condicions que han de complir les escoles de música.
 • Item
  Open Access
  Proposta de millora de l'eficència energètica de l'Escola bressol Ronda la Mercè de Lleida
  (2023-09) Pérez Càrdenas, Kílian
  Aquest treball té com a objectiu analitzar i proposar mesures d’estalvi energètic en una escola bressol situat a Lleida. En aquest treball es divideix en tres parts. La primera part realitza una anàlisi de la situació actual de l’edifici en termes energètics, a través d’una exploració visual in situ, documentació gràfica, etc. A partir d’aquesta anàlisi, s’identifiquen els punts crítics on es produeixen les majors pèrdues energètiques i es proposen les mesures necessàries per a reduir aquestes pèrdues. En la segona part del treball, es desenvolupen i es presenten les mesures d’estalvi energètic més adequades per a l’edifici. Aquestes mesures poden incloure l’optimització dels sistemes de climatització i il·luminació, la millora de l’aïllament tèrmic i la incorporació de fonts d’energies renovables, entre altres. Finalment, en la tercera part del treball, s’avaluen les implicacions econòmiques i ambientals de les mesures proposades. Així mateix, es presenta una anàlisi de la viabilitat les diferents opcions (si s’escauen) i determinen els temps de retorn de la inversió.
 • Item
  Open Access
  Proyecto de rehabilitación integral de edificio de viviendas en Fonz
  (2023-06) Guardia Sahún, Sergio
  El objeto del presente proyecto es la rehabilitación de un edificio formado actualmente por 3 viviendas y una capilla, construido a principios del siglo XVII situado en Fonz, comarca del Cinca Medio, Huesca. Partiendo de las libertades que puede comportar un trabajo académico, y del estado del edificio objeto de estudio, el proyecto se fundamenta en un seguimiento de criterios que han ido evolucionando hasta llegar a la solución final que genera este trabajo. Todo esto sin dejar de lado la normativa vigente, la cual permite llegar a un resultado que se adapte a las necesidades de nuestros tiempos.
 • Item
  Open Access
  Proposta de rehabilitació i canvi d'ús de la casa Massot-Dalmases a Museu Històric de la Ciutat
  (2023-07) Espada Marco, Júlia
  El Treball Final de Grau té l'objectiu de mostrar de forma integrada els continguts formatius i les competències adquirides per part de l'alumne a través de la formació del grau d'Arquitectura Tècnica. Es pretén dur a terme una anàlisi i una reflexió sobre un tema escollit per l'alumne integrat en l'àmbit acadèmic i professional. L'objectiu principal d'aquest treball és una investigació exhaustiva i detallada i posteriorment, poder aprofundir en els aspectes principals i aplicar els coneixements de l'àmbit estudiat. Aquest treball es compondrà de diferents punts ordenats cronològicament per obtenir el compliment dels objectius que s'exposaran al proper apartat. En primer lloc, es realitzaran uns treballs previs relacionats amb el tema escollit per tal d'aconseguir una visió general dels antecedents. Concretament, sobre l'arquitectura tradicional o també coneguda com a arquitectura autòctona la qual s'origina en el mateix lloc on s'estableix actualment. Aquesta arquitectura és la que sorgeix d'un sistema social i cultural que hi ha entre l'ésser humà i el seu propi entorn. A partir de la realització de les investigacions necessàries de l'edifici objecte, s'aconseguiran unes dades generals i unes dades específiques que donaran pas al desenvolupament específic d'aquest treball. Posteriorment a l'anàlisi i interpretació de l'edifici que es presentarà més endavant, es podrà desenvolupar una proposta de modificació i rehabilitació, la qual donarà lloc al compliment dels objectius que es presentaran. Cal mencionar, que l'objectiu principal d'aquest treball final de grau és profunditzar en la comprensió del tema desenvolupat i poder mostrar i reconèixer adequadament els coneixements que s'han aconseguit al llarg del grau d'Arquitectura Tècnica. El Tema que s'ha escollit és l'edifici Massot-Dalmases situat en la Ciutat de Cervera. L'elecció d'aquest edifici és expressat per la relació personal que tinc amb el municipi al qual s'ubica. Aquest edifici presenta actualment un deteriorament pronunciat a causa del seu mal manteniment i d'haver estat deshabilitat.
 • Item
  Open Access
  Reforma i redistribució interior d'habitatge en una planta situadad en un edifici plurifamiliar a Lleida
  (2023-07) Taybi Dahmani, Asmae
  En aquest Treball Final de Grau s’ha fet la reforma d’una planta d’un edifici plurifamiliar, per a una família de sis membres. S’ha tingut en compte la utilització de materials constructius que respecten el medi ambient. S’ha dissenyat una proposta tenint en compte les necessitats de la propietat, els condicionants que imposa el propi edifici on es troba la planta d’actuació i la normativa vigent aplicable en el cas.