Quaderns pràctics d'empresa familiar. 3 (2014)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Open Access
  Estan les empreses familiars millor preparades per a superar la crisi?
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2014) Moreno Gené, Jordi; Sánchez Pulido, Laura
  Aquest estudi presenta un anàlisi comparatiu de l’evolució de l’estructura econòmica i financera que presenten les empreses familiars (EF) i les empreses no familiars (EnF) des de l’any 2008 fins l’any 2012, utilitzant una mostra de 750 empreses de Catalunya. Per tal d’aprofundir en l’estudi i dotar d’una major robustesa els resultats, en ambdues categories s’ha considerat tant la dimensió, diferenciant entre grans i mitjanes, com també el sector d’activitat de les empreses. L’estudi ha permès constatar les hipòtesis establertes sobre el finançament de les mateixes i concloure que les EF presenten una estructura financera diferent a les EnF. Les EF als seus balanços, presenten un major nivell d’autofinançament gràcies a la seva menor distribució de dividends. A més a més, les EF presenten millors resultats en quant a nivells de cobertura i liquiditat, ja que es troben més capitalitzades i presenten uns nivells d’endeutament inferior que les EnF. Així mateix, s’observa que les EF es financen amb un cost de capital aliè inferior al de les EnF. Aquestes característiques patrimonials i financeres han contribuït a que les EF aguantin millor els anys de crisi, produint-se durant aquests anys, una menor proporció d’EF que han presentat pèrdues.
 • Item
  Open Access
  Distribució de valor afegit en l’empresa familiar: expressió de la seva riquesa socioemocional
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2014) Gallizo Larraz, José Luis
  L'objectiu del treball és provar si les restriccions que estableix l'empresa familiar per preservar la seva riquesa socioemocional (SEW) provoquen tensions internes en la distribució del valor afegit i si aquestes perjudiquen els seus resultats. La hipòtesi general és que els estils de gestió propis de l'empresa familiar, porten amb si pràctiques diferents d'assignació de rendes respecte a les empreses no familiars. Aquests diferents estils restringeixen en les empreses familiars l'objectiu de maximitzar el benefici a canvi d'obtenir un guany emocional. El nostre estudi es basa en una anàlisi realitzada sobre les sèries de repartiment de valor afegit, ja que a partir d'elles es pot observar les polítiques de conservació del capital i de retribució seguit per les empreses. Els resultats de l'anàlisi factorial expressen que ser empresa familiar exerceix un efecte positiu en el factor tensió empresarial, i que tant la rendibilitat com el preu de les accions estan inversament relacionats amb els factors de tensió, per la qual cosa es pot deduir que la decisió de preservar la riquesa socioemocional en les empreses familiars posa en risc la seva rendibilitat i la cotització de les seves accions.
 • Item
  Open Access
  Quaderns pràctics d'empresa familiar. 3 (2014)
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2014) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi