Quaderns pràctics d'empresa familiar. 4 (2016)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Open Access
  Les empreses familiars agraries: reptes de la continuïtat i cadena agroalimentària
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2016) Plana Farran, Manel
  La reducció de la renda agrària ha estat una constant des de l'any 2003 (30% en termes reals). La majoria dels negocis, explotacions i empreses agràries són empreses familiars com així ho constaten diferents estudis i la realitat ho demostra, petites empreses familiars amb vocació de continuïtat. La integració vertical en la cadena agroalimentària, l'asimetria existent entre els diferents actors de la mateixa, la distribució de la cadena de valor, les exigències productives i de mercat, així com situacions sobrevingudes (el veto rus als productes agroalimentaris en el 2014 o bé les inclemències meteorològiques) no contribueixen a fitxar un entorn estable i atractiu per a la continuïtat d'aquest tipus d'empreses familiars. En contrast amb el que hem comentat, els anys 2015 i 2016 han representat un rècord pel que fa al nombre de matriculacions a les Escoles Agràries de Catalunya.
 • Item
  Open Access
  Empresa familiar: procés de successió i pla de successió.
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2016) Puig Castán, Albert
  Donada la importància de l'empresa familiar i transcendència en diversos àmbits del nostre dia a dia (econòmics, professional, empresarial...), resulta interessant endinsar-se en el seu món i les seves particularitats. El procés de successió és la gran problemàtica en l'empresa familiar, i resulta cabdal per diferenciar una empresa familiar d'una no familiar. Donada la dificultat en el procés de successió, en aquest treball es presenta una petita guia per elaborar un pla de successió, i si bé cap empresa és igual, és pretén proporcionar un bon punt de partida per a que el procés de successió resulti satisfactori.
 • Item
  Open Access
  L'elecció de l'auditor: comparació entre l'empresa familiar i l'empresa no familiar
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2016) Vidal Ayuso, Fàtima
  L'estudi comprova la relació existent entre l'empresa familiar i les companyies que auditen aquestes empreses. Concretament, s'analitzen les diferents factors que influeixen en la decisió de les empreses familiars nacionals a l'hora d'escollir els serveis d'una de les Big Four o d'altres companyies d'auditoria. A més, els resultats es comparen amb els obtinguts per les no familiars per observar si existeixen diferències. S'han analitzat un total de 340 grans empreses espanyoles ( 170 familiars i 170 no familiars) durant els anys 2013 i 2014. Aquesta anàlisi s'ha dut a terme mitjançant l'estimació d'un model Logit per a cada any i tupus d'empresa. Els resultats mostren que el cost de l'auditoria, el palanquejament, la rendibilitat econòmica, així com si les empreses tenen excepcions o no, són les variables que més afecten a l'hora d'escollir una auditoria o una altra. No obstant això, no s'han observat diferències significatives a l'hora d'escollir auditor entre les empreses familiars i les no familiars.
 • Item
  Open Access
  El paper de la dona en la institucionalització de l'empresa familiar. Factors determinants de la seva participació.
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2016) Lista Cabral, Cora
  Hi ha poca investigació empírica sobre el grau de participació de la dona en l'empresa familiar. "Invisibilitat", "sostre de vidre", "androcentrisme" ... són adjectius que s'han utilitzat en nombroses ocasions per descriure la seva situació social i laboral. Tot i aquesta "invisibilitat" la literatura coincideix en atribuir un paper de líder emocional a la dona en l'empresa familiar. S'ha comprovat per diversos autors que la dona impulsa l'elaboració del protocol i la constitució del consell de família, actuant com a mediadora entre generacions i evitant conflictes. Estudis previs identifiquen, també, un estil de direcció clarament "femení", anomenat "estil transformacional" i confirmen la relació positiva entre presència de la dona en llocs de responsabilitat i èxit empresarial. El present treball pretén ampliar el coneixement sobre la funció de la dona en l'empresa familiar. Revisa la seva actuació en el procés d'institucionalització, govern corporatiu i govern familiar i aprofundeix en el concepte de diversitat de gènere i els seus efectes sobre la rendibilitat empresarial. Finalment, determina si la presència femenina en l'EF està lligada a factors contextuals i estructurals com dimensió i sector empresarial. L'estudi mostra una escassa presència femenina en llocs líders entre les empreses familiars de la província de Lleida, concentrant-se en els sectors primari i serveis. Revela a més, que les variables grandària empresarial i rendibilitat no es veuen afectades pel gènere en la direcció.
 • Item
  Open Access
  Empresa familiar vs. Empresa no familiar. Diferències en la distribució de rendes.
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2016) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi; Sánchez Pulido, Laura
  En la literatura prèvia existeix la presumpció de que l'empresa familiar protegeix els interessos dels treballadors en major mesura del que ho fa l'empresa no familiar. També s'ha discutit en anteriors treballs que l'EF dedida major percentatge de rendes a l'autofinançament que a dividends, o a interessos de préstecs. L'objectiu del present treball, pretén trobar una resposta comú a aquestes qüestions mitjançant l'estudi de la distribució del Valor Afegit (VA) relacionat amb el seu impacte en la productivitat de l'empresa. Alteracions significatives en la distribució de VA posarien de manifest l'existència d'estils de gestió diferents que poden afectar a la productivitat pel fet que la propietat de l'empresa sigui familiar o no. Per al seu estudi s'han obtingut sèries de repartiment de VA per una mostra de 8.609 empreses espanyoles, de les quals 5.109 són empreses familiars i 3.500 són empreses no familiars, per al període 2008-2013. Els resultats obtinguts mostren l'existència de diferències significatives entre empresa familiar i empresa no familiar en el repartiment del Valor Afegit entre els diferents grups d'interès així com també de menor productivitat laboral de les empreses familiars. Aquest és el primer estudi on s'utilitzen les sèries de repartiment de Valor Afegit per analitzar l'existència de diferències en la gestió del repartiment de rendes d'una àmplia mostra d'empreses segons els caràcter familiar o no de les mateixes.