Quaderns pràctics d'empresa familiar. 7 (2020)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Open Access
  Propietat empresarial i qualitat comptable: evidència en empreses espanyoles
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020) Fernández Ramells, Jaume
  Estudis empírics recents mesuren la relació entre la propietat empresarial i la qualitat de la informació comptable. El present treball analitza les pràctiques de gestió o manipulació dels beneficis en l'àmbit d'estudi d'empreses familiars i no familiars. Els resultats aconseguits mostren que, en comparació amb les empreses no familiars, les empreses de naturalesa familiar divulguen uns resultats comptables de major qualitat, en termes de menors ajustos per meritació discrecionals. A més, s'observa que les empreses amb pèrdues tenen una relació positiva amb la utilització de les pràctiques de gestió de guanys. Els resultats d'aquest treball s'emmarquen en la línia de recerca sobre les diferents tipologies de propietat empresarial i la qualitat comptable. Els arguments i justificacions de la nostra recerca estan vinculats al paradigma de riquesa socioemocional de l'empresa familiar (SEW), l'objectiu de la qual és trobar les raons després de les decisions i el comportament de les empreses familiars, mitjançant la utilització d'una anàlisi multidimensional.
 • Item
  Open Access
  Caracteritzant la rendibilitat de cellers espanyols, la transició cap a una major grandària de les empreses familiars
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi
  El sector vinícola espanyol és un dels principals productors i venedors a nivell internacional, no obstant això, les rendibilitats obtingudes pels seus cellers disten de les d'altres països i a més hi ha notables diferències entre elles. Aquest estudi pretén identificar aquells factors que expliquen uns majors nivells de rendibilitat, tant per al conjunt del sector com d'una manera específica per a les empreses familiars. Per a això, s'analitza un conjunt de dades de panell corresponents a 505 cellers espanyols durant el període 2014-2018 mitjançant un model d'efectes aleatoris. Els resultats, a més de mostrar l'efecte positiu de la gestió familiar, confirmen la importància de factors relacionats tant amb la dimensió, com amb l'eficiència i gestió del celler. Així, la concessió de major crèdit comercial o un major cicle d'emmagatzematge del producte són factors que contribueixen a millorar la rendibilitat en augmentar la qualitat i treballar amb majors marges.
 • Item
  Open Access
  Acompliment econòmic i financer en empreses no familiars i empreses familiars amb CEO familiar i extern
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020) Nerghes, Roxana Daniela
  L'objectiu d'aquest treball és analitzar les empreses no familiars i les empreses familiars amb CEO familiar i CEO extern, des d'un punt de vista econòmic i financer, amb la finalitat de poder determinar si les empreses familiars amb CEO extern presenten un comportament similar al d'una empresa no familiar. Per a poder realitzar l'estudi, d'una banda des d'un punt de vista teòric i sobre la base de la literatura s'han explicat les característiques pròpies l'empresa familiar i la influència que el tipus de CEO exerceix sobre la gestió d'aquesta. D'altra banda, a partir d'una mostra d'empreses seleccionada a través de la base de dades SABI durant el període comprès entre l'any 2012 i l'any 2016, s'ha dut a terme una anàlisi financera emprant una sèrie de ràtios. Els resultats obtinguts corroboren que les empreses familiars amb CEO extern s'aproximen més a un estil de gestió propi d'una empresa no familiar, ja que tendeixen a assumir majors riscos, presenten majors nivells d'endeutament i major orientació a beneficis.
 • Item
  Open Access
  Intenció successòria dels estudiants d'escoles agràries en les agroindústries familiars
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020) Plana Farran, Manel; Gallizo Larraz, José Luis
  Aquest treball aborda la problemàtica de la successió a les explotacions agràries familiars des de la perspectiva de l'individu que ha de prendre una decisió vital per orientar el seu futur professional sobre la base de les seves capacitats, expectatives i emocions. Mitjançant una enquesta adreçada als assistents a les escoles agràries de Catalunya el nostre estudi pretén esbrinar quins són els factors determinants de la successió intergeneracional de les explotacions agràries familiars. Hem obtingut una validació empírica que relaciona la intenció successòria a la EAF i la riquesa socioemocional de les famílies empresàries a través d'una anàlisi factorial. Els resultats mostren que a més de les característiques de l'individu, la intenció d'administrar l’explotació agrària familiar (EAF) augmenta amb l'interès del propi individu de crear el seu propi negoci i de la inclinació emocional de continuar amb el llegat familiar.
 • Item
  Open Access
  L'Estat de Valor Afegit: un informe d'interès per a les empreses familiars
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020) Gallizo Larraz, José Luis
  Aquest article té per objecte facilitar el coneixement, l'elaboració i interpretació de l'Estat de Valor Afegit (EVA) en el context de la informació financera de les empreses familiars. Comença delimitant la magnitud objecte d'estudi: el valor afegit, després explica com es genera a partir de l'activitat productiva i finalment expressa la seva distribució entre els agents econòmics que contribueixen a la seva formació. Aquest informe no està regulat per la normativa comptable, però, certes companyies mostren la seva preferència per incloure-ho en l'informe de gestió, primer, pel que fa a generadora de valor econòmic i segon, pel que fa a distribuïdora de rendes. Precisament el seu caràcter social fa que aquesta informació sigui d'interès per a una àmplia gamma d'usuaris. Una anàlisi de la distribució del VA a les empreses familiars permet observar si la direcció, mitjançant les seves decisions, preserva o no la seva riquesa emocional generant de vegades tensions entre els agents econòmics que participen d'ell. Aquest coneixement és important per als grups d'interès de l'empresa, així com per a futurs inversors. Finalment, el text presenta els avantatges i inconvenients de la seva divulgació i aporta EVA obtinguts dels informes d'algunes companyies.