Any: 2016 Núm.: 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Open Access
  Lo pequeño es hermoso: una visión panorámica de la escuela rural catalana
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Samper Rasero, Luis; Sala Güell, Teresa; Burrial Sancho, Xavier
  En aquest article pretenem donar una visió general de l’escola rural a Catalunya i del medi sòciogeogràfic en la qual està immersa. En les darreres dècades hi ha hagut canvis en el món rural, que ha deixat de ser essencialment agrícola per transformar-se en un espai residencial, de serveis o bé d’oci. Si tenim en compte els canvis estructurals, però també simbòlics que s’han produït en la societat rural catalana, la percepció que tenim actualment de la ruralitat ja no està associada, com era abans, a la idea d’endarreriment, ignorància, pobresa econòmica o comunicacions deficients. De la mateixa manera, l’escola rural ja no és “la Ventafocs” de l’Administració educativa i, malgrat que representa menys del dos per cent del total dels alumnes de l’ensenyament infantil i primari, gaudeix de professorat qualificat i d’equipaments comparables als de les escoles de ciutat.
 • Item
  Open Access
  Importancia de la educación emocional en la formación inicial del profesorado
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Rueda Carcelén, Pilar Mireya; Filella Guiu, Gemma
  Aquest article presenta la importància de formar en competències emocionals als futurs docents de les diferents etapes educatives. L’Educació Emocional a tot ésser humà, i en especial als docents, permet donar resposta als nous reptes que planteja la societat del segle XXI: educar per a potenciar la capacitat crítica en una societat del coneixement, capacitat per tolerar la frustració, postergar la recompensa i immediatesa i, sobretot, guiar els futurs adults cap a la competència entesa com a adaptació, superació i realització intra i interpersonal, no com a rivalitat i poder.
 • Item
  Open Access
  La formación continua del profesorado universitario en España: análisis del programa de la Universidad de Lleida
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Reverter Masià, Joaquín; Alonso Martínez, José Manuel; Molina, Fidel
  Aquest article que es presenta, en el qual participa la unitat de formació del professorat de la Universitat de Lleida, té com a objectiu general establir un marc de referència competencial del professorat universitari que permeti redissenyar els plans de formació docent d’acord amb les noves necessitats formatives. L’article es desenvolupa en el marc d’un projecte global del sistema universitari públic català que incidirà en la qualitat i l’excel·lència de la formació del professorat i, conseqüentment, en la formació proporcionada als propis estudiants.
 • Item
  Open Access
  Evolución de la participación de las familias en el sistema escolar español
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Mata Romeu, Anna
  El text té per objecte analitzar les relacions entre les famílies i l’escola en un context històric i institucional. Ambdues s’analitzen sota la premissa que mantenen asimetria de poder i situen al centre del debat a diversos agents, tant públics com privats. Es proposa, pertant, una reflexió sobre els mecanismes de participació de les famílies en el sistema escolar i la seva utilitat o rellevància. Del treball de camp es desprèn que no hi ha una visió unívoca sobre la significativitat que es dóna a la participació de les famílies a les escoles, ja que es distingeix un mosaic d’opinions i visions, sino contraposades, sí divergents. s’establirà una interrelació entre totes aquestes opinions, per mostrar una síntesi explicativa del marc de relacions entre les famílies i els diversos agents del sistema escolar i els reptes i tensions en què es troba immers.
 • Item
  Open Access
  Asociacionismo e inmigración. El papel de las asociaciones de inmigrantes en España
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Garreta i Bochaca, Jordi
  L’evolució del fenomen migratori a Espanya ha comportat, entre altres coses, la continuada creació d’organitzacions que teòricament representen els immigrants. Aquest creixement s’ha produït per l’interès dels mateixos immigrants però, sobretot, per les diferents polítiques implementades, que han condicionat la forma i el paper realitzat per aquestes organitzacions. El treball que presentem és principalment empíric: entrevistes en profunditat a representants d’associacions d’immigrants africans i als seus habituals interlocutors d’administracions i organitzacions no governamentals, fins un total de 45. Els resultats presenten una realitat calidoscòpica (d’estructures d’organització, necessitats...) que ha anat evolucionant i responent, entre altres qüestions, als nous enfocaments polítics d’abordatge del fenomen immigratori i de la cohesió social que han atorgat un rellevant paper a aquestes associacions com interlocutores representatives de la immigració i, sovint, com instruments d’implementació de les polítiques de l’Administració.